การปฏิบัติศาสนกิจ ช่วงระยะผ่อนปรน

เรียน สมาชิก สหกิจคริสเตียนฯ
เรื่อง การนมัสการ หรือปฏิบัติศาสนกิจ ช่วงระยะผ่อนปรน ตาม พ.ร.ก. มาตรา 9 ข้อ 4

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานสหกิจคริสเตียนฯ