การขอหนังสือรับรอง

ตัวอย่าง จดหมายขอหนังสือรับรองจากสหกิจคริสเตียนฯ

 

หัวจดหมายองค์กร/องค์การ/สถาบัน

ที่ ………………………..

                                                         วันที่…………………………………………..

เรื่อง     ขอหนังสือรับรอง…………………………………………..

เรียน    ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ด้วย องค์การ/องค์กรคริสตจักร/ สถาบัน/ คริสตจักร (ระบุว่าอยู่ภายใต้องค์กรคริสตจักร/องค์การไหน)  ………………………………………………. คริสตจักร….ตั้งอยู่เลขที่  ……………………………………………………………………………………..  ซึ่งเป็นสมาชิกภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย  มีความประสงค์ขอให้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยออกหนังสือรับรอง………………………………….. (สามารถเลือกข้อใดข้อหนึ่งได้)

1. รับรองเปิดบัญชีธนาคาร

รับรองการเปิดบัญชีธนาคาร (ระบุหรือไม่ระบุชื่อธนาคารก็ได้) ประเภท……… ในนาม“………………………………………….” และผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีจำนวน 3 คน โดยมีเงื่อนไขให้บุคคล 2 ใน 3 มีอำนาจในการลงนามเบิกจ่ายเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1……………………………………………………………….

2……………………………………………………………….

3……………………………………………………………….

(หมายเหตุ เงื่อนไข ขอให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของท่านกำหนด และโปรดแนบ รายงานการประชุม สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม )

2. รับรองบุคคลผู้มีอำนาจ

       – ศิษยาภิบาล

ชื่อ-นามสกุล……………………………….เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร………………………………………………….

       – ประธาน / ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ-นามสกุล……………………………….. ตำแหน่ง เป็นประธาน……………………………………………………………………….

โดยให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ลงนามหนังสือรับรองและเอกสารต่าง ๆ ของ………………………………….. เพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานทั่วไป

3. รับรองมิชชันนารี

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ………………………………………. สัญชาติ…………………………..ถือหนังสือเดินทางเลขที่……………………………….ใบอนุญาตทำงานเลขที่………………………………………………………เป็นมิชชันนารีขององค์การ…………………………………………………… สำนักงานตั้งอยู่เลขที่………………………………..

……………………………………………………………………….

หมายเหตุ กรณีรับรองชาวต่างชาติ โปรดแนบสำเนา passport และ work-permit

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอพระเจ้าอวยพระพร

                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                     ลายเซ็น

                                                                       (ชื่อ-นามสกุล…………………………………)

                                                                  ประธานองค์กร/องค์การ………………………………….

หมายเหตุ

  • ระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (ถ้าไม่ใช่ที่อยู่ตามที่ระบุข้างต้น) และเบอร์โทร เพื่อติดต่อกลับ
  • ค่าธรรมเนียมฉบับละ 300 บาท โอนเงิน ชื่อบัญชี สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง เลขบัญชี 128-2-37330-5 เมื่อโอนเงินแล้วรบกวนแจ้งสลิปการโอน มายังอีเมล [email protected]