การขอหนังสือรับรอง

ตัวอย่าง จดหมายขอหนังสือรับรองจากสหกิจคริสเตียนฯ

 

หัวจดหมายองค์กร/องค์การ/สถาบัน

ที่ ………………………..

                                                         วันที่…………………………………………..

เรื่อง     ขอหนังสือรับรอง…………………………………………..

เรียน    ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ด้วย องค์การ/องค์กรคริสตจักร/ สถาบัน/ คริสตจักร (ระบุว่าอยู่ภายใต้องค์กรคริสตจักร/องค์การไหน)  ………………………………………………. คริสตจักร….ตั้งอยู่เลขที่  ……………………………………………………………………………………..  ซึ่งเป็นสมาชิกภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย  มีความประสงค์ขอให้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยออกหนังสือรับรอง…………………………………..

(เลือกเรื่องที่ท่านต้องการขอหนังสือรับรอง)

1. ขอหนังสือรับรองเปิดบัญชีธนาคาร

รับรองการเปิดบัญชีธนาคาร (ระบุหรือไม่ระบุชื่อธนาคารก็ได้) ประเภท……… ในนาม“………………………………………….” และผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีจำนวน 3 คน โดยมีเงื่อนไขให้บุคคล 2 ใน 3 มีอำนาจในการลงนามเบิกจ่ายเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้ (จำนวนบุคคลมากกว่า 3คน ก็ได้)

1……………………………………………………………….

2……………………………………………………………….

3……………………………………………………………….

(หมายเหตุ เงื่อนไข ขอให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของท่านกำหนด และโปรดแนบ รายงานการประชุม สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม )

 

2. ขอหนังสือรับรองขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคาร

ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกจ่ายในบัญชีธนาคาร….. ประเภท….. สาขา….. ชื่อบัญชี “………………” เลขที่บัญชี ………….. และผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีจำนวน …. คน โดยมีเงื่อนไข……. พร้อมตราประทับ หรือ ไม่มีตราประทับ ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อเดิม(โปรดระบุ)

รายชื่อใหม่ (โปรดระบุ)

(หมายเหตุ เงื่อนไข ขอให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของท่านกำหนด และโปรดแนบ รายงานการประชุม)

 

3. ขอหนังสือรับรองศิษยาภิบาลคริสตจักร

ด้วยคริสตจักร (ชื่อที่อยู่ตามทะเบียนสหกิจฯ) ภายใต้องค์กร……. ต้องการขอหนังสือรับรอง ชื่อ-นามสกุล……………………………….เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร……………………….โดยให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ลงนามหนังสือรับรองและเอกสารต่าง ๆ ของคริสตจักรเพื่อใช้ในการติดต่อกับ…….หน่วยงานราชการ และหน่วยงานทั่วไป

 

4. ขอหนังสือรับรองประธานองค์กร/องค์การ 

      ด้วยองค์การ.. หรือ องค์การ….  (ชื่อ/ที่อยู่ตามทะเบียนสหกิจฯ) ต้องการขอหนังสือรับรอง ชื่อ-นามสกุล……………………………….เป็นประธานองค์กร / องค์การ… โดยให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ลงนามหนังสือรับรองและเอกสารต่าง ๆ ขององค์กร/องค์การ…  เพื่อใช้ในการติดต่อกับ…….หน่วยงานราชการ และหน่วยงานทั่วไป

 

5. ขอหนังสือรับรองผู้มีอำนาจ (ตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประธาน และศิษยาภิบาล)

ด้วยองค์การ.. หรือ องค์การ…. หรือ คริสตจักร… หรือ หน่วยงาน…  (ชื่อ/ที่อยู่ตามทะเบียนสหกิจฯ) ต้องการขอหนังสือรับรอง ชื่อ-นามสกุล……………………………….ระบุตำแหน่ง………….. โดยให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ลงนามหนังสือรับรองและเอกสารต่าง ๆ ขององค์กร/องค์การ…  เพื่อใช้ในการติดต่อกับ…….หน่วยงานราชการ และหน่วยงานทั่วไป

 

6. ขอหนังสิอรับรองมิชชันนารี

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ………………………………………. สัญชาติ…………………………..ถือหนังสือเดินทางเลขที่……………………………….ใบอนุญาตทำงานเลขที่………………………………………………………เป็นมิชชันนารีขององค์การ…………………………………………………… สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………………………………………………………………

หมายเหตุ กรณีรับรองชาวต่างชาติ โปรดแนบสำเนา passport และ work-permit

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอพระเจ้าอวยพระพร

                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                     ลายเซ็น

                                                                       (ชื่อ-นามสกุล…………………………………)

                                                           ประธานองค์กร/องค์การ………………………………….

หมายเหตุ

  • ระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (ถ้าไม่ใช่ที่อยู่ตามที่ระบุข้างต้น) และเบอร์โทร เพื่อติดต่อกลับ
  • ค่าธรรมเนียมฉบับละ 300 บาท โอนเงิน ชื่อบัญชี สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง เลขบัญชี 128-2-37330-5 เมื่อโอนเงินแล้วรบกวนแจ้งสลิปการโอน มายังอีเมล [email protected]