คณะกรรมการอำนวยการ

ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข
ประธานกรรมการ
ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
เลขานุการ
ศจ.คำสิงห์ รวมวงค์
นายทะเบียน
ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
เหรัญญิก
ศจ. อภิชาติ กาลวันตวานิช
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคตะวันออก
ศจ. ทองดี ใจไหว
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคใต้
ศจ.สุรชัย วุฒิอุดมเลิศ
กรรมการ/ที่ปรึกษา
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคเหนือ
ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคเหนือ
ศจ.ดร. ซี ควาน โอห์
กรรมการ/ที่ปรึกษา
มิชชั่นนารีเกาหลี
ศจ.ดร.อัลริช โคห์เล่อร์
กรรมการ/ที่ปรึกษา
มิชชั่นนารีทั่วไป
ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคเหนือ
ศจ.สวัสดิ์ พันชนะ
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศจ. สิทธิชัย ว่องวีระยุทธ์
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคกลาง
ศจ.ทองทิพย์ แก้วใส
กรรมการ/ ที่ปรึกษา
เขตภาคเหนือ
Slider