คณะกรรมการอำนวยการ

ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
ประธานกรรมการ
ศจ.คำสิงห์ รวมวงค์
รองประธานกรรมการ
ศจ.ออมศิลป์ เปสลสกุล
นายทะเบียน
ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
เหรัญญิก
ศจ.อภิชาติ กาลวันตวานิช
เลขานุการกรรมการ/
ที่ปรึกษาเขตภาคตะวันออก
ศจ.ทองดี ใจไหว
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคใต้
ศจ.คัมภีร์ รองหานาม
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคเหนือ
ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคเหนือ
ศจ.ดร.ทองทิพย์ แก้วใส
กรรมการ/ ที่ปรึกษา
เขตภาคเหนือ
ศจ.ดร.ซี ควาน โอห์
กรรมการ/ที่ปรึกษา
มิชชั่นนารีเกาหลี
ศจ.ดร.อัลริช โคห์เล่อร์
กรรมการ/ที่ปรึกษา
มิชชันนารีทั่วไป
ดร.ชูชาติ ไชยสมบัติ
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคเหนือ
ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศจ.วีระวุฒิ หงษ์ษา
กรรมการ/ที่ปรึกษา
เขตภาคกรุงเทพและปริมณฑล
ศจ.ดร.จันทร์สมร ชัยศักดิ์
กรรมการ/ ที่ปรึกษา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Slider