หน้าแรก

The Evangelical Fellowship of Thailand
สหกิจคริสเตียน แห่งประเทศไทย

Slider
Slider
The Evangelical
Fellowship
of Thailand
องค์การสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย” ชื่อย่อภาษาไทย “สคท.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Evangelical Fellowship of Thailand” ใช้ชื่อย่อว่า “E.F.T” และได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรม) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1969 (2512) ให้เป็นองค์การใหญ่ทางศาสนาคริสต์อันดับที่ 3 ในประเทศไทย ต่อจากสมาคมคาทอลิก และ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
Slider

ข่าวกิจกรรม

News & Acitivties

สมาชิกในสังกัด

EFT Members

พระคำหนุนใจ

Bible Inspirations

Slider