เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร สคท.

ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต
(เลขาธิการ สคท.)
ศจ.อนันต์ ดะนัย
ผู้ประสานงานราชการสัมพันธ์
สมบุญ ชมมี
บัญชี-การเงิน
จันทนา จุลรังสี
ผู้ช่วยการเงิน/มูลนิธิฯ
กฤษติกร ทันระกา
ราชการสัมพันธ์
ดลนภา บุบผาสวรรค์
ทะเบียนสมาชิก สคท.
เสวก พยุหะผาพันธุ์
ธุรการทั่วไป
ชญานี บุญหลง
ราชการสัมพันธ์
อัจฉรา ไชยศิริ
เลขานุการ
อาสาสมัคร
บัวทอง พิทักษ์
แม่บ้าน
Gregg Nicholson
ผู้ประสานงานพันธกิจ สคท.
ประวิทย์ จุลรังสี
อาสาสมัครหนังสือพระคริสตธรรมประทีป
นายโชติ ม่อนจองตระกูล
อาสาสมัครผู้ช่วยมูลนิธิสหกิจคริสเตียน
Slider