วัตถุประสงค์ และ หลักข้อเชื่อ

เพื่อสามัคคีธรรมของคริสเตียน

1) ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกัน
2) ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
3) ส่งเสริมความเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน
4) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียน
5) ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์

หลักข้อเชื่อ

1) พระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า ที่ครบบริบูรณ์
2) มีพระเจ้าองค์เดียวผู้สำแดงพระลักษณะ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
3) พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ทรงฤทธานุภาพทุกประการผู้ทรงเนรมิตสรรพสิ่ง
4) พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าประสูติจากหญิงพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น
ทรงกระทำการอัศจรรย์ ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้การเขน พระชนม์ชีพและพระโลหิตประเสริฐของพระองค์เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์
ทรงถูกฝังไว้แล้วในวันที่สามหลังจากนั้น ทรงฟื้นคืนพระชนม์พร้อมพระกาย เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้า และจะเสด็จมายังโลกนี้อีก ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ยิ่ง
5) พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคน เพื่อทรงช่วยในการดำเนินชีวิตใหม่
6) คนบาปรอดได้โดยพระคุณพระเจ้า เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์
7) เอกภาพฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าในโลกนี้คือ คริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์
8) เมื่อถึงวาระแห่งการฟื้นจากความตาย ผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องรับการพิพากษาโทษบาป ส่วนนอกนั้นต้องรับการพิพากษาโทษเป็นนิตย์จากพระเจ้า