สมัครสมาชิก สคท.

ขั้นตอนการสมัครและการรับเป็นสมาชิก สคท.

1.    ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับสหกิจคริสเตียนฯ ยื่นเอกสารการสมัครโดยตรงต่อสำนักงานสหกิจคริสเตียนฯ
2.    ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการพิจารณาใบสมัครของสหกิจคริสเตียนฯ โดยความร่วมมือจากกรรมการประสานงานภูมิภาคของสหกิจคริสเตียนฯ
3.    ต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการอำนวยการสหกิจคริสเตียนฯ
4.    ชื่อที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ องค์การ คำลงท้ายชื่อต้องมีคำว่า Organization องค์กร คำลงท้ายชื่อต้องมีคำว่า Association สถาบัน คำลงท้ายชื่อต้องมีคำว่า Institute
5.    ชื่อของหน่วยงานที่สมัครเป็นสมาชิก สคท. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากชื่อไปซ้ำกับชื่อสมาชิกภายใต้สังกัด สคท. โดยตรงอยู่ก่อนแล้ว สคท. สงวนสิทธิ์ที่จะให้องค์การที่สมัครใหม่ทำการเปลี่ยนชื่อเอกสารหลักฐานที่ ยื่นสมัคร

1. เขียนใบสมัครลงในแบบฟอร์ม (อก.1  อก.5)
2. มีธรรมนูญและหลักข้อเชื่อขององค์การ
3. มีงบประมาณการเงินขององค์การ
4. มีโครงสร้างขององค์การ และระเบียบการบริหาร
5. มีรูปถ่ายของคณะกรรมการองค์การ (ไม่ต่ำกว่า 7 คน)
6. มีประวัติส่วนตัวของกรรมการแต่ละคน (ตามแบบฟอร์มของ สคท. กำหนด)
7. มีแผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานองค์การ (อก.6)
8. มีรูปถ่ายของสำนักงานด้านหน้าที่เห็นป้ายชื่อองค์การอย่างชัดเจน และรูปถ่ายภายในสำนักงาน

(ใน กรณีเป็นองค์การสาขาจากต่างประเทศ) ต้องมีหนังสือรับรองจากองค์การต้นสังกัดจากต่างประเทศ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตการจัดตั้งองค์การแม่

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งของ สคท. ขอให้ติดต่อไปที่ฝ่ายทะเบียน สมาชิก สคท. เพื่อขอเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ


แบบฟอร์มใบสมัคร บัตรประจำตัวสมาชิก