คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท. ปี 2020 -2026

ศจ.ดร.ศิลเวช กาญจนมุกดา
ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร
นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล
ทนายความ ประสิทธิ์ มังคลา
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
ศจ.สมพร ศิริกลการ
ศจ.ดร.สตีเฟ่น เทย์เลอร์
ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย
ศจ.ซันเตียโก ลาร์กาโด
ศจ.ดร. นิพนธ์ ศรีรัตน์
ศจ.นิพนธ์ เหลืองเงิน
Slider