คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สคท. ปี 2020 -2026

ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร
ประธาน
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
รองประธาน
ทนายความ ประสิทธิ์ มังคลา
ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย
เลขานุการ
ศจ.สมพร ศิริกลการ
ศจ.ดร.สตีเฟ่น เทย์เลอร์
นพ.เสถียร ธรรมทวีธิกุล
ศจ.ดร.นิพนธ์ ศรีรัตน์
ศจ.ซันเตียโก ลาร์กาโด
Slider