ประธาน สคท. อดีต-ปัจจบัน

ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข
2018-2022 และ 2022-2026
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์
2012-2018
ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ
2010-2012
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
2006-2010
ศจ.ดร.ศิลเวช กาญจนมุกดา
1996-2006
ศจ.ดร.จรัญ รัตนบุตร
1971-1996
ศจ.สุข พงษ์น้อย
1969-1971
Slider