ประกาศ วันหยุดเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ 2020

📣📣ประกาศ วันหยุดเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ 2020 สำนักงาน สคท.🎄🎄🎄

สำนักงาน สคท. จะหยุดทำการ  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2021

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำนักงาน สคท.

Please  be informed,

EFT’s office will be closed on Thursday ,Dec 24,2020 to Sunday ,Jan 3,2021

and  will be resumed on Monday,Jan,4,2021