คู่มือ แนวทางสถานการณ์โควิด-19

เนื่องด้วยทาง กปท. (กรรมการประสานงานโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย) โดยความร่วมมือของ 3 สังกัด
ได้จัดทำ “คู่มือ แนวทางภาคปฏิบัติสำหรับคริสตจักรในการเตรียมเปิดรอบนมัสการ ในสถานการณ์โควิด-19 (ช่วงระยะผ่อนปรน)”

ทั้งนี้ได้แนบเอกสารจาก กปท. เรื่อง “การนมัสการ
หรือปฏิบัติศาสนกิจ ช่วงระยะผ่อนปรนตามพรก.
มาตรา 9 ข้อ 4 มาให้อีกครั้ง เพื่อสะดวกต่อคริสตจักร
กรณีต้องการใช้ยื่นในการติดต่อกับหน่วยงาน
ของภาครัฐในท้องถิ่น (ทางกปท . ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้คริสตจักรต่างๆ เมื่อ 5 พ.ค. 2020)

ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ