ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก ปี 2018-2020 วันที่ 8-10 กันยายน 2020

เรียน สมาชิก สหกิจคริสเตียนฯ
การประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิก สคท. ปี 2018-2020 วันที่ 8-10 กันยายน 2020 นี้