ประกาศ วันหยุดเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ 2020

📣📣ประกาศ วันหยุดเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ 2020 สำนักงาน สคท.🎄🎄🎄
สำนักงาน สคท. จะหยุดทำการ  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2020 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021
และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2021
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงาน สคท.
Please  be informed,
EFT’s office will be closed on Thursday ,Dec 24,2020 to Sunday ,Jan 3,2021
and  will be resumed on Monday,Jan,4,2021