Get Adobe Flash player

การประชุม (กปท.) ครั้งที่ 4/2015

การประชุมคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย  (กปท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2015   เมื่อวันจันทร์ที่ 7  กันยายน  2015   ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย