Get Adobe Flash player

วันศาสนูปถัมภ์

ท่านเลขาธิการ สคท.  (ศาสนาจารย์สัมพันธ์  ตั้งชวลิต)  ได้นำกระเช้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันศาสนูปถัมภ์”  ประจำปี 2558  มอบให้ท่านอธิบดีกรมการศาสนา  (นายกฤษศญพงษ์  ศิริ)  ในวันพฤหัสบดีที่ 20  สิงหาคม  2558  เวลา 10:00 น.  ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 12  กระทรวงวัฒนธรรม