Get Adobe Flash player

มอบเงินช่วยเหลือประเทศเนปาล

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2015 ประธานทั้งสามสังกัด ในนาม กปท. คือ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย, ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย, ผู้ปกครองกู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรในประเทศไทย,  ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต รักษาการเลขาธิการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ศจ.อนันต์ ดนัย ราชการสัมพันธ์สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินช่วยเหลือประเทศเนปาล จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีอธิบดีกรมการศาสนา นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ได้นำผู้นำทั้งสามสังกัดเข้าพบ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเป็นผู้รับมอบเงินจำนวนนี้ ที่กระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้นำทั้งสามสังกัดด้วย