Get Adobe Flash player

รวมพลังภักดีคริสตชนทั้ง 5 สังกัด

รวมพลังภักดีคริสตชนทั้ง 5 สังกัด  ที่กรมการศาสนาให้การรับรอง  ได้แก่ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย   สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย มูลนิธคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
ร่วมกันจัดงานในหัวข้อ “คริสตชนไทยร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน”  ในวโรกาส 87 พรรษามหาราช  โดยท่านรองอธิบดีกรมการศาสนา (นายกฤษฎา  คงคะจันทร์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014