Get Adobe Flash player

งานรวมพลังทางศาสนา

งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557  วันจันทร์ที่ 4  สิงหาคม 2557  ณ โรงละครแห่งชาติ