Get Adobe Flash player

สคท.ภาคกลาง ปี 2014 (ชุดใหม่)


คณะกรรมการประสานงาน สคท.ภาคกลาง ปี 2014 (ชุดใหม่)


1. ศจ.ศุภโชติ สุขคุ้ม
2. ศจ.อธิคม จันทร์ทัพหลวง
3. ศจ.สมพงษ์ จันทร์มีเทศ
4. ศจ.ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม...
5. ศจ.ไพโรจน์ บุญลักษณาวงศ์
6. อ.อนุพงษ์ มณีมัจฉา
7. อ.เฉลา ทองอ่อน
8. อ.วชิน อ่อนอ้าย
9. ศจ.ประเทือง ป้อมทอง
10. ศจ.สมปอง ผุดผ่อง
11. อ.นำโชค มณีมัจฉา
12. อ.ไสว ทับทิม
13. อ.ณัฐกฤต นามประเสริฐ
14. อ.ทัศน์ทยา แป้นเพชร
15. อ.อนุสรณ์ สุวรรณประทีป