Get Adobe Flash player

การประชุมภาคกลาง

การประชุมกรรมการประสานงานเขตภาคและประธานองค์กรคริสตจักร  องค์การ  ภาคกลาง  ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2013  ณ คริสตจักรแห่งนิมิต   พิษณุโลก