Get Adobe Flash player

ฟื้นฟูและถวายอาคารหลังใหม่

การประชุมฟื้นฟู และ พิธีเปิดถวายอาคารหลังใหม่ คริสตจักรสมานสามัคคีแม่สอด  วันที่ 18-19  มกราคม 2013  คืนวันที่ 18 มกราคมมีการฟื้นฟู  เช้าวันที่ 19 เวลา  10.00 น. พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โดยมีหัวหน้าวัฒนธรรมจังหวัดตาก  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด   ข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าองค์กรและองค์การในสหกิจเข้าร่วมแสดงความยินดี   แขกที่มาร่วมประมาณ 350 คน  โดยประธานสหกิจเป็นประธานเปิดงานและเทศนา และในครั้งนี้ มีคณะกรรมการสตรีสหกิจ(ภาคกลาง)เข้าร่วมและพบกับประธานเพื่อวางแผนจัดค่ายในปีนี้ด้วย


ซ้ายมือท่านประธานสหกิจ คือท่านผู้พิพากษาสมทบศาลเด็กและเยาวชน ท่านจารุวรรรณ
ส่วนขวามือท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด ดร.อำนาจ ยุวพันธ์