Get Adobe Flash player

รายงานความเคลื่อนไหวสหกิจคริสเตียนภาคกลาง [28/08/12]

รายงานความเคลื่อนไหวสหกิจคริสเตียนภาคกลาง

พระธรรม เอสเธอร์ 4.13-14”โมรเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่า "อย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวทั้งปวง เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยให้พ้นจะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและวงศ์วานบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้"

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับกรรมการประสานงานภาคกลาง สทค.ภาคกลางมีทั้งหมด 16 จังหวัด เราแบ่งเป็น 5 เขต

  1. เขต 1 สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก
  2. เขต 2 พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
  3. เขต 3 นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี
  4. เขต 4 สระบุรี ลพบุรี  อ่างทอง
  5. เขต 5 อยุธยา กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี

สหกิจภาคกลางได้จัดประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 30 เมษายน 2012  ณ.ศูนย์อบรม BONUS PASTORสังฆมณฑล นครสวรรค์ เพื่อเลือกคณะกรรมการประสานงานภูมิภาคตามคำสั่งสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยโดยมี

ศจ.สมพล ศรีวิชัย รักษาการประธานสหกิจภาคกลาง และศจ.ศุโชติ สุขคุ้ม เป็นผู้ดำเนินการเรียกประชุมภูมิภาค

โดยมีผู้แทนอันชอบธรรมของคริสตจักรส่งตัวแทน 105 เสียง

แบ่งเป็นคริสตจักร 97 เสียง ผู้แทนองค์กรและองค์การ 8 เสียง  มีการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการและส่งผู้แทนเขตละ 2 ท่านรวมทั้งหมด 15 คน และเลือกประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุก 2 ปี ตามวาระที่ธรรมนูญและระเบียบปฎิบัติของสหกิจคริสเตียนและระเบียบปฎิบัติสหกิจคริสเตียนภาคกลาง โดย ประธานสหกิจคริสเตียน

ศจ.ดร วีรชัย โกแวร์ ได้มีความกรุณาส่ง ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต มาเป็นผู้แทน เทศนาพระคำของพระเจ้าหนุนใจและให้กำลังใจ พร้อมกับเป็นตัวแทนของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมาเป็นสักขีพยานการเลือกคณะกรรมการ

คณะกรรมการประสานงานภาคกลางมีทั้งหมด 15 ท่าน ที่ปรึกษา 2 ท่านมีรายชื่อดังนี้

1.ศจ อาดุลย์ สุรินทร์   ประธานกรรมการ

2.ศจ.ศุภโชติ สุขคุ้ม     รองประธาน

3.ศจ.สีไพร  แก้วดอก   รองประธาน

4.อ.สมศักดิ์ พงษ์ธัญญกรณ์   เลขานุการ

5.อศจ.สมปอง ผุดผ่อง  เหรัญญิก/รองเลขา

6.ศจ.ประเทือง ป้อมทอง เหรัญญิก

7.อ.นิวัฒน์  สุขสำราญ   เหรัญญิก

8.ศจ.เย็น   นามวิเศษ      กรรมการ

9.อ.อัครพล  อินทจักร์     กรรมการ

10.อ.มัลคอมล์ เกรย์       กรรมการ

11.อ.แสงทอง  เดชอุ่ม     กรรมการ

12.อ.ใหม่    พึ่งอุบล        กรรมการ

13.อ.คิม   โรเบิร์ตสัน        กรรมการ

14.ศจ.ไสว  ทับทิบ            กรรมการ

15.ศจ.อธิคม  จันทร์ทับหลวง  กรรมการ

คณะกรรมการปรึกษา 2 ท่าน

1.ศจ.สมพงษ์  จันมีเทศ

2.ศจ.นิรันดร์  คูเลอร์

คณะกรรมการสหกิจภาคการมีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ณ.คริสตจักรวิถีสวรรค์ วันที่ 29 พฤษาคม 2012 เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการในการรับใช้พระเจ้า โดยได้รับเกียรติจากรองประธานสหกิจคริสเตียน ศจ. สมพันธ์ ตั้งชวลิต และเหรัญญิก ของสหกิจคริสเตียนมาร่วมแบ่งบันและหนุนใจโดย ศจ.สมนึก มนตรีเลิศรัศมีคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะเน้นการทำพันธกิจร่วมกันในระดับภูมิภาคและระดับเขตแต่ละเขตจะมีการประกาศและจัดประชุมฟื้นฟูร่วมกัน โดยจะมีวิทยากรจากต่างประเทศและวิทยากรในประเทศไทย รวมทั้งงานสตรีและวัยรุ่น โดยกรรมการสตรีมีการฟื้นฟูเมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2012วิทยากร อจ.ประยูร ลิมหุตะเศรณี และศจ.ดร วีรชัย โกแวร์ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมาเป็นวิทยากรค่ายในครั้งนี้  เพื่อตอบสนองนโยบายของประธานสหกิจคริสเตียนโดย ศจ.ดร วัรชัย โกแวร์ที่เน้นการทำพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้า

สหกิจภาคกลางมีfacebookชื่อคณะกรรมการประสานงานสคท ภาคกลาง/อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้รายงาน ศจ.อาดุลย์ สุรินทร์ ประธานกรรมการประสานงานสหกิจภาค กลาง