Get Adobe Flash player

คณะกรรมการประสานงานสตรีสหกิจคริสเตียนภาคกลาง

รายชื่อกรรมการสตรี

1.พญ.รุ่งทิพย์ ศรียุทธไกร  ประธานกรรมการสตรี

2.คุณแสงเดือน ธรรมอาสา กรรมการ

3.คุณภัทรศยา สุภาสุข  กรรมการ

4.คุณเตือนจิต  สุรินทร์ กรรมการ

5.อัจฉราพร คุ้มพันธ์แย้ม กรรมการ

6.คุณสุกัญญา  กลั้นใจ กรรมการ

7.คุณดาวรุ่ง กิ่งตาล  กรรมการ

8.คุณสมใจ กิ่งตาล  กรรมการ

9.คุณพิชยาพร  ศรีสถิตย์ กรรมการ

10.คุณเรณู  เนียมณรงค์ กรรมการ

11. คุณแม่สายเรียม ธรรมอาสา ที่ปรึกษา

12.คุณพจนีย์  หนูมา ที่ปรึกษา