Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์งานสตรี สคท.ภาคกลาง


สตรีสหกิจภาคกลาง จัดค่าย วันที่ 12- 14 สิงหาคม 2012

หัวข้อค่าย"วางใจในพระเจ้า" สถานที่จัดค่าย "ค่ายสัมนา มโนรมย์"

ค่าลงทะเบียน 200 บาท

วิทยากร วันที่ 12-13 สิงหาคม อ.ประยูร ลิมหุตะเศรณ๊

ส่วนวันที่ 14 มิถุนายน ศจ.ดร วีรชัย โกแวร์ ประธานสหกิจคริสเตียน

จะเทศนา และพบผู้นำสตรีสหกิจภาคกลาง