Get Adobe Flash player

การประชุมสามัญประจำปีภาคกลาง ครั้งที่ 1

องค์การที่เข้าร่วมวันที่ 30 เมษายน  
1.องค์การคริสตจักรสัมพันธ์   2.องค์การคริสตจักรสมานสามัคคี   3.องค์การพระกิติคุณสมบูรณ์   4.คริสตจักรร่วมนิมิต   5.องค์กรคริสตจักรความรักนิรันดร์   6.องค์กรข่าวประเสริฐสมบรณ์  7.องค์กรคริสตจักรข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์   8.องค์กรสมาพันธ์คริสตจักรในประเทศไทย  9.องค์กรคริสตจักรสากลสุวรรณภูมิ  10.องค์กรการประกาศและพัฒนาชีวิต  11.องค์การมิชชั่นWEC(เวค)  12.องค์กรคริสเตียนสัมพันธ์  13.องค์กรคริสตจักรพันธกิจเพื่อพระคริสต์ในประเทศไทย

มีผู้นำคริสตจักรหรือศิยาภิบาลเข้าร่วม 99 คริสตจักรผู้นำองค์การ 8 องค์การ