Get Adobe Flash player

ห้องสมุดคริสเตียนกรุงเทพฯ

พระคริสตธรรมกรุงเทพฯ  มีพิธีมอบถวายอาคารห้องสมุดใหม่  “ห้องสมุดคริสเตียนกรุงเทพฯ “ เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2015   มีหนังสือ. 25,000 เล่ม  สามารถแวะมาใช้บริการได้