Get Adobe Flash player

สัมมนาผู้นำสตรีคริสเตียนสัมพันธ์ภาคอีสาน

"ศจ. ดร. บัวขาบ  รองหานาม  ผู้อำนวยการองค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้านและประธานสตรีสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยรับเชิญไปสอนสัมมนาผู้นำสตรีคริสเตียนสัมพันธ์ภาคอีสาน ในหัวข้อ "สตรีที่พระเจ้าโปรดปราน" ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ของค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  มีผู้เข้าร่วมอบรมภาคเหลางวันประมาณ 70 กว่าท่าน และภาคกลางคืนประมาณ 120 กว่าท่าน  และมีการเลือกคณะกรรมการสตรี คสท. ภาคอีสานชุดใหม่ด้วยด้วย โดยมี ศจ. วิจิตรา  โรจนศิริ เป็นประธานกรรมการ  วันสุดท้ายมีการอบรมการสร้างสาวกและแจกคู่มือเพื่อนำไปสร้างสาวกต่อคนละ 1 ชุดด้วย"