Get Adobe Flash player

สัมมนาผู้นำ สคท.เขตอีสาน [21-22/09/12]

เรียน  พี่น้องที่รักในพระคริสต์ (ครอบครัวสคท.)

ขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2012   คณะกรรมการประสานงานเขตอีสานได้จัดให้มีการประชุมมวลสมาชิกคริสตจักร  องค์กร  องค์การ  มิชชั่นนารี  ในเขตภาคอีสาน  โดยจัดขึ้นที่ราชาวดีรีสอร์ต   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

ขอบคุณพระเจ้ามีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ80คน  ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้นำ  ศิษยาภิบาล  เป็นภาพที่ดีมากๆ จากที่ห่างหายไปนานสคท.อีสาสนของเราก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของสคท.ยุคใหม่   ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำยุคก่อนที่ปูทางให้เรา  และมีแบบอย่างดีๆมากมายให้เราเดินต่อไป

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์  ประธานสคท. และศจ.สัมพันธ์  ตั้งชวลิต   รองประธานสคท.มาเป็นวิทยากรมานำรายการชี้แจงข้อซักถามต่างๆและมาให้กำลังใจพวกเรา  บรรยากาศดีมากทั้งห้องประชุม   และบรรยากาศข้างนอกสถานที่สวยงาม    ผมในฐานะประธานประสานงานสคท.เขตอีสาน  ขอขอบคุณสคท.ที่สับสนุนงานของเรา   และกรรมการ(ประธานและรองฯ)  ขอบคุณกรรมการประสานงานเขตและที่ปรึกษา    ขอบคุณมายังอนุกรรมการจัดงาน(ทีม)ประธานจัดงานอ.มานะ  ศรีสูงเนิน   เป็นพิเศษที่จัดการทุกๆอย่างได้อย่างเรียบร้อย   ขอบคุณทุกๆท่านที่อธิษฐานเผื่อเรา

ผมส่งข่าวนี้เพื่อบอกกับสคท.ทุกๆภาค  ว่าสคท.อีสานยังมีควงามคเลื่อนไหว  และมีมีสามัคคีธรรม  ยังรวมตัวกันได้อย่างดีทุกกลุ่มทุกคณะร่วมไม้ร่วมมือกันดี

ขอพระเจ้าอวยพระพร

ศจ.นิพนธ์  เหลืองเงิน

 

***   ต่อไปนี้เป็นเสียงสะท้อน   และนำข้อสรุปจากการแบ่งกลุ่ม  4  โซน  ของเขตอีสานเรา

โซน 042 (หนองคาย อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

ผู้นำศจ.อารีย์   สว่างอารมณ์   ศจ.มานิช  ภูสูงสุด    ศจ.คำนึง   ไชยสุข

อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ผ่านมาและวิธีแก้ไข

 1. 1. ปัญหาที่ทำให้ขาดความร่วมมือ

1.1    ขาดการสามัคคีธรรมด้วยกันที่ผ่านมา  /   ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

1.2    หลายองค์กร/องค์การ/คริสตจักร    ยังไม่เห็นความสำคัญของการประชุมว่าใครควรจะประชุมหรือเข้าร่วม และภายในองค์กร/องค์การ/คริสตจักร    ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสหกิจฯเท่าที่ควร

1.3    ทุกคนมีความรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าวันนี้ถ้าสคท. ไม่มีปัญหาก็ไม่ค่อยได้เจอกัน (กระทันหัน) ความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากมายก็ได้รับความชี้แจง

1.4    ในการแบ่งโซนบริหารเดียวกันนั้นๆ  อยู่ห่างไกลกันมากบางทีไม่สามารถร่วมกันได้อย่างเต็มที่

 

 1. 2. แนวทางที่จะประสานความร่วมมือ

2.1    โซนจะตั้งจุดศูนย์กลางพบปะผู้รับใช้พระเจ้า ปีละ 1 ครั้ง           (เดือนสิงหาคม)

2.2    โซนจะรวมการอธิษฐานแต่ละจังหวัด , เริ่มเข้าไปสู่ร่วมกันอธิษฐาน

2.3    โซนควรจะมีหัวหน้าประสานงาน ในหน่วยงานของเราในสหกิจฯ   ในแต่ละกลุ่ม

2.4    โซนจะต้องติดต่อสือสารภายในคริสตจักร (โซน) ในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

 1. 3. อะไรคือที่คาดหวังอยากเห็นเกิดขึ้นในช่วง 1 ปีต่อไปนี้

3.1    ให้มีการรวมกลุ่มสามัคคีธรรมให้ได้ (เน้นทุกคริสตจักรในสหกิจ)

3.2      ให้ 1 ปี พบกัน 1 ครั้งในโซน

 1. 4. แผนงานอะไรที่จะทำร่วมกันและใครรับผิดชอบ

4.1    พบปะปีละ 1 ครั้ง / ผู้รับใช้ทุกคน

 1. 5. ประเมินผล

โซนจะนัดประเมินผลร่วมกันอีกครั้ง

 

โซน 043 (ขอนแก่น  สารคาม  กาฬสินธุ์   ร้อยเอ็ด )

ผู้นำศจ.ดาวรุ่ง    สีเกาะ   อ.มานะ  ศรีสูงเนิน

 1. 1. ปัญหาที่พบ

1.1    โซนยังขาดข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง

1.2    คริสตจักรท้องถิ่นขาดความเข้าใจในบทบาทของตัวเองต่อ สคท.

1.3    ผู้นำมีความแตกแยกไม่ทำงานเป็นทีม ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคริสตจักรท้องถิ่น

 1. 2. แนวทางแก้ไข

2.1    โซนจะจัดตั้ง สำนักงาน สคท.อีสาน / ศูนย์ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการติดต่อสื่อสารตรงจุด

2.2    โซนจะจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจกับคริสตจักรท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น สัมมนาโซน 1 ครั้ง สัมมนารวม 1 ครั้ง

 1. 3. อะไรคือความคาดหวัง

3.1    โซนจะขอความร่วมมือไปยังคริสตจักรท้องถิ่นกับ สคท.ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการสามัคคีธรรมกันมากขึ้น

 1. 4. แผนงาน

4.1  โซนจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคอีสานที่ชัดเจน

4.1  โซนจะจัดสัมมนาผู้รับใช้ สคท.ปีละ 2 ครั้ง

 1. 5. การประเมินผล

5.1    โซนจะจัดทำแบบสอบถามส่งถึงคริสตจักรท้องถิ่น

-   ให้ทำความเข้าใจกันในเรื่องบทบาทตัวเองกับ สคท.

-     ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาของสมาชิก (จำนวนผู้เข้าร่วม)

 

โซน 044 (สุรินทร์   บุรีรัมย์   นครราชสีมา  ชัยภูมิ )

ผู้นำศจ.สำรวย  สิมศิริวัฒน์    ศจ.นรินทร์   ตอบประโคน

 1. 1. ประเด็นปัญหา

1.1    ที่อยู่ของคริสตจักรไม่เป็นปัจจุบัน (ย้าย   หาย   ตกหล่น  จดหมายไม่ถึง)

1.2     แต่ละคริสตจักรมีกิจกรรมภายในองค์กร/องค์การ/สถาบัน/หน่วยงาน

1.3      ผู้ประสานงานไม่มีอำนาจในการสั่งการ

 1. 2. แนวทางในการประสานความร่วมมือ

2.1  โซนต้องสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ผู้นำ

2.2   โซนต้องอาศัยช่องทาง สคท.ที่มีอยู่

 1. 3. ความคาดหวัง

3.1    ให้โซนมีการจัดประชุม สคท.อีสาน เพื่อให้มวลสมาชิกเกิดความเข้าใจโครงสร้าง

 1. 4. สิ่งที่จะทำร่วมกัน

4.1    เลือกตั้งกรรมการ สคท.ภาค และส่วนกลาง  โดยให้ สคท.เป็นเจ้าภาพ

 1. 5. จะประเมินผล

5.1    จากที่ประชุมเขต/ภาค

5.2    กรรมการภาครวบรวมผลงานจากการประชุม

 

โซน 045 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร)

ผู้นำ อ.บุญรอง  พรมสุวงษ์

 

แผนงานความร่วมมือ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

เวลา

ประเมินผล

1.การพบปะศิษยาภิบาลในโซน 045

คริสตจักรจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานงาน 045 อ.บุญลอง

พฤศจิกายน 2012

 

2.ฉลองคริสตมาสในโซน 045 ร่วมกัน

สถานที่ยังไม่กำหนด

กรรมการโซน

มกราคม 2013

 

3.อธิษฐานร่วมกัน

จัดตามจังหวัด

ผู้นำประจำจังหวัด

3 เดือน/ครั้ง

 

 

 

****  ขอบคุณพระเจ้าโปรดอธิษฐานเผื่อ    !!!  ขอพระเจ้าอวยพระพร