Get Adobe Flash player

คณะกรรมการประสานงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1) รายชื่อคณะกรรมการประสานงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. ศจ.นิพนธ์    เหลืองเงิน             ประธาน
 2. ศจ.นรินทร์   ตอบประโคน         รองประธาน
 3. อ.บุญรอง   พรมสุวงษ์             กรรมการ
 4. ศจ.มานิต   ภูสูงสุด                 กรรมการ
 5. ศจ.คำนึง  ไชยสุข                   กรรมการ
 6. อ.มานะ   ศรีสูงเนิน                 กรรมการ / เลขานุการ
 7. ศจ.ดาวรุ่ง   สีเกาะ                  กรรมการ / เลขานุการ
 8. ศจ.อารีย์   สว่างอารมณ์           ที่ปรึกษา
 9. ศจ.สำรวย  สิมสิริวัฒน์             ที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการประสานงานเขตอีสานได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญของการประชุมเขตภาคอีสาน  เมื่อวันที่1  พฤษภาคม 2012   โดยมีตัวแทนจากคริสตจักรต่างๆ ในเขตภาคอีสาน 50 แห่ง   ดังนั้นถือว่ากรรมการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ในครั้งนี้ หลังจากนั้นกรรมการชุดดังกล่าวนี้เริ่มทำงานทันที   โดยประธานเขตฯ ได้ออกเยี่ยมเยียนบางคริสตจักร  และเข้าร่วมประชุมกับกรรมการส่วนกลางที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยสองครั้ง  ขอบคุณพระเจ้าเสียงตอบรับจากเขตอีสานนั้นเป็นที่น่ายินดีที่ทุกฝ่ายมาถึงจุดนี้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือและพร้อมที่มาช่วยกันแก้ไขปัญหา  และสร้างความเป็นปึกแผ่นใน สคท.เขตอีสานต่อไป

 

วันที่2  กรกฎาคม  2012  คณะกรรมการประสานงานเขตอีสานได้ประชุมนัดแรกของการเข้ามาดำรงตำแหน่ง   เป็นที่น่ายินดีขอบคุณพระเจ้ากรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มีการนำนโยบายหลักๆของกรรมการส่วนกลาง   โดยเฉพาะนิมิตและนโยบายของประธาน สคท.

(ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์ )   พวกเราทุกยินดีที่จะร่วมมือกันและนำพา สคท.นี้ให้ก้าวหน้า

 

2.   พันธกิจในเขตภาคอีสาน

 1. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชะนีนาถ  (วันแม่)

โดยกรรมการมอบหมายให้สามจังหวัดเป็นแม่งานรับไปทำในนามของ สคท.เขตอีสาน  ได้แก่

จ.อุดรธานี   ศจ.อารีย์   สว่างอารมณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ    จ.สกลนคร    ศจ.คำนึง  ไชยสุข รับผิดชอบ

จ.บุรีรัมย์    ศจ.สำรวย  สิมสิริวัฒน์   รับผิดชอบ

2.  กรรมการเขตอีสานจะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพบปะกรรมการส่วนกลางและภูมิภาค ในระหว่างวันที่22-24   สิงหาคม  2012   ซึ่งกรรมการทุกคนเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่กรรมการจะมารู้จักกัน  และแสดงความรัก  ความเป็นเอกภาพ

3.     การจัดกิจกรรมในระดับภาคฯ

-  ที่ประชุมได้เสนอให้มีการอบรมชี้แจงกับระดับสมาชิก สคท.ทั่วไปได้เข้าใจเหตุการณ์ในสคท.ต่างๆให้มากกว่านี้และทั้งมีการเทศนาฟื้นฟูด้วย   ที่ประชุมจึงเห็นร่วมกันให้จัดงานนี้ขึ้นมาในระดับ  ผู้นำ ศิษยาภิบาลทั่วภาคอีสาน ในวันที่21-22   กันยายน  2012   สถานที่จังหวัดขอนแก่น   วิทยากรคือ

(ศจ.ดร.วีรชัย  โกแวร์ )     ให้เก็บค่าละเบียนคนละ 500 บาท   โดยให้ใช้โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งของ

จ.ขอนแก่น

4.     ที่ประชุมได้รับทราบว่าสคท. กำลังดำเนินการแก้ไขธรรมนูญโดยมีนโยบายให้แต่ละภาคส่งตัวแทนภาคให้เป็นกรรมการร่วมมาร่างธรรมนูญดังกล่าวนี้  เพื่อตอบสนองนโยบายนี้กรรมการเขตอีสานจึงมีมติ

ส่ง ศจ.นรินทร์    ตอบประโคน  เป็นกรรมการ สสร. ในส่วนของภาคอีสาน

ส่วนที่มาของกรรมการ สสร.– จากทนายความ , ผู้ทรงคุณวุฒิ , และมิชชั่น นั้น ที่ประชุมไม่พร้อมที่จะดำเนินการจึงเห็นว่าเขตภาคอีสานจะส่งเพียงท่านเดียว

5.   ในการประชุมดังกล่าวนี้ที่ประชุมเสนอให้มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการประสานงาน  โดยแบ่งโซน  โดยให้หน้าที่กรรมการเหล่านี้ดูแลโซนต่างๆ  พร้อมทั้งเป็นตัวแทนกรรมการภาค  ยามที่มีปัญหาต้องแก้ไข  และเพื่องานจะได้กระจายและมีความคล่องตัวมากยิ่งๆขึ้น  จึงแบ่งโซนดังนี้

 1. 1. 042 – เลย  หนองคาย  อุดรธานี  สกลนคร  นครพนม บึงกาฬ  หนองบัวลำภู

ผู้รับผิดชอบ   : ศจ.คำนึง   ไชยสุข    ศจ.มานิต   ภูสูงสุด     ศจ.อารีย์   สว่างอารมณ์

 1. 2. 043 – ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธ์  ร้อยเอ็ด  ชัยภูมิ

ผู้รับผิดชอบ:       อ.มานะ   ศรีสูงเนิน    ศจ.ดาวรุ่ง   สีเกาะ

 1. 3. 044 – นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบ:      ศจ.นรินทร์    ตอบประโคน     ศจ.สำรวย   สิมสิริวัฒน์

 1. 4. 045 – อุบลราชธานี  ยโสธร  อำนาจเจริญ  มุกดาหาร

ผู้รับผิดชอบ:        อ.บุญรอง  พรมสุวงษ์     ศจ.ดร.จันทร์สมร    ชัยศักดิ์

 

6.   ที่ประชุมได้มีมติหาข้อตกลงร่วมกันว่ามวลสมาชิกองค์การ    องค์กร   สถาบัน สามารถเคลื่อนไหวใดใด เช่นจัดงานประกาศ  งานสัมมนา   งานฟื้นฟู   ได้อย่างปกติในนามของตนนั้นๆ  แต่ถ้าจะจัดโดยใช้ชื่อ

สคท.เขตอีสาน  ต้องได้รับอนุมัติจากประธานเขต   และกรรมการเขตที่จะร่วมกันพิจารณาเห็นชอบเท่านั้น

มิเช่นนั้นกรรมการเขตอีสานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดใดได้   ถ้าบุคคล  องค์การ  องค์กร   สถาบัน

ใช้ชื่อจัดงานโดยไม่ขออนุมัติเสียก่อน

โปรดอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและหนุนใจซึ่งกันและในการที่เราจะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่าง

ได้โดยพระคุณพระเจ้า

 

ศจ.นิพนธ์  เหลืองเงิน

ประธานสคท.เขตอีสาน / ผู้รายงาน