Get Adobe Flash player

สัมมนาสตรีภาคตะวันออก

ศจ. ดร. บัวขาบ  รองหานาม ผู้อำนวยการองค์การประกาศข่าวประเสริญแก่ทุกบ้านและประธานสวตรีสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในค่ายสตรีสหกิจภาคตะวันออก  ในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2014 มีสตรีเข้าร่วม 200 กว่าคนในภาคกลางวันและประมาณ 250 กว่าคนในการฟื้นฟูภาคกลางคืน ทุกคนได้รับการหนุนใจให้ลุกขึ้นดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขกับพระเจ้าและเป็นสตรีเพื่อการเก็บเกี่ยว ในการนี้ ได้มีการเลือกคณะกรรมการสตรีชุดใหม่ด้วย  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ความรักและความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องภาคตะวันออก และการสนับสนุนจากกรรมการภาค   ทุกคนได้รับพระพรมากมาย