Get Adobe Flash player

ความเคลื่อนไหวสหกิจฯภาคเหนือ 23กค11

รายงานความเคลื่อนไหวของสหกิจฯเขตภาคเหนือ
จากในประธานสหกิจฯภาคเหนือ   ( ศจ.ดร.สายัณห์ กุสาวดี)


ขอให้พระคุณ และสันติสุขจากพระบิดาเจ้า และองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา  ทรงดำรงอยู่กับสหกิจ คริสเตียนแห่งประเทศไทย และสหกิจคริสเตียนทุกภาค ซึ่งเราทั้งหลายสามารถกล่าวอย่างที่อาจารย์เปาโล กล่าวว่าซึ่งเราทั้งหลาย สามารถอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้โดยพระคุณของพระเจ้า   ในฐานะประธาน สคท.เขตภาคเหนือ ข้าพเจ้าใคร่ขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงานและประธาน สคท. ทั้ง 9 จังหวัด  ที่ร่วมแรงร่วมใจรับใช้อย่างเข้มแข็ง  และคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยพระพรต่อกันและต่อ งานพันธกิจ สคท. ทุกจังหวัด

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ  กำลังจะมีงานใหญ่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ คือ การประชุมใหญ่ประจำปีของ สคท. เขตภาคเหนือซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 มีนาคม 2012 ณ.สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้เราคาดหวังและมีเป้าหมายในการเชิญพี่น้องสคท.เขตภาค เหนือเข้าร่วม 700 คน และในการประชุมครั้งนี้จะมีการเลือกคณะกรรมการ สคท.เขตภาคเหนือชุดใหม่แทนชุดที่กำลังจะหมดวาระข้าพเจ้าขอเรียนเชิญ สคท . เขตภาคเหนือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอร่วมใจในการอธิษฐานเผื่อในการประ ชุมใหญ่ในครั้งนี    ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้า และขอบคุณไปยังผู้นำองค์กรคริสตจักร องค์การ และสถานบันที่ได้มีโอกาสมาร่วมพบปะหนุนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ ประชุมที่ผ่านมา ทุกคนได้รับพระพรจะผนึกพลังร่วมกันในการนำ สคท.เขตภาคเหนือเดินไปข้างหน้า  เอเมน


จากใจผู้ประสานงานสหกิจฯภาคเหนือ (ศจ.เกียรติ   ลักษณะสกุลชัย)

ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราอยู่กับพี่น้องธรรมิกชน เพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าในอาณาจักรของพระเยซูคริสต์
เราได้เป็นพี่น้อง เป็นธรรมิกชน เป็นผู้รับใช้พระเจ้า เนื่องจากพระคุณของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ และเราดำรงชีวิต (หายใจเข้าหายใจออก) โดยความเชื่อ (รม1:17) ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น (ฮบ11:1) เรากำลังดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงสร้างขึ้นโดย พระองค์ เพื่อพระองค์เอง โลกที่เรากำลังดำรงอยู่นี้ มี 2 มิติ คือ ประจักษ์แก่ตาและไม่ประจักษ์แก่ตา สิ่งที่ประจักษ์แก่ตาเราไม่ต้องใช้ความเชื่อ เพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่ไม่ประจักษ์แก่ตา (คส1:15-21) สิ่งที่ประจักษ์แก่ตาสามารถเสริมสร้างความเชื่อของเราก็ได้ ทำลายความเชื่อของเราก็ได้ ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนจะมีมุมมองในการดำรงชีวิตอย่างไร แต่อย่าลืมสำหรับพวกเรา ต้องดำรงชีวิตโดยความเชื่อ เชื่อในพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักเรามาก เพราะฉะนั้นความเชื่อของพวกเรายิ่งต้องจำเริญขึ้น อาเมน.
มีเรื่องยุ่งๆมากมายเกิดขึ้นในโลก ในประเทศชาติบ้านเมืองของเรา และอาจจะเกิดขึ้นกับ สหกิจฯของเราด้วยก็เป็นได้ พี่น้องที่รัก นี่คือธรรมชาติของโลก เพราะโลกทั้งหมดนี้อยู่ในมือ (ภายใต้อานุภาพ) ของมารร้าย (1ยน5:19) ถ้าสหกิจฯเป็นของพระคริสต์ พระคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (จอมเจ้านาย) ของสหกิจฯ หรือถ้าสหกิจฯดำรงอยู่โดยความเชื่อในพระคริสต์ สิ่งที่กำลังวุ่นๆอยู่ในโลกก็คงไม่เกิดขึ้นกับสหกิจฯ พี่น้องครับผมกำลังพูดอยู่ในโลกแห่งความหวังหรือโลกแห่งข้อเท็จจริง(สิ่งที่ ประจักษ์แก่ตา) ซึ่งไม่ใช่ความจริง (Truth) พระจนะของพระเจ้าเป็นความจริง พระเยซูคริสต์เป็นความจริง พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความจริง เรากำลังดำรงชีวิตโดยความเชื่อในความจริง อาเมน. ถ้าไม่เป็นเหมือนที่พระวจนะกล่าวไว้แสดงว่า มีอะไรผิดปกติ เมื่อมีอะไรผิดปกติ เราก็ต้องหาเหตุ เพราะทุกสิ่งย่อมมีเหตุ มีที่ไปที่มาของมัน อย่าลืมว่า เราดำรงอยู่ในโลก 2 มิติ พระวจนะของพระเจ้าเตือนเราให้ระวังระไวกลอุบายของซาตานเสมอ (อฟ6:10-20; 1ปต5:8; ลก22:31-32; มธ26:41; ยก4:1-10; รม14:1-23; 2คร2:11; วว12:10)           ไหนๆก็พาพี่น้องคุยกันเรื่อง ฝ่ายวิญญ้าณ วิญญาณ แล้ว ขอพูดแบบจริงจั้ง จริงจังกับพี่น้องในสหกิจฯของเราหน่อย ผมเชื่อว่า ถ้าพวกเราดำรงชีวิตตามความจริงแล้ว เราจะมีอิทธิพล ต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองของเรา และของโลกได้อย่างแน่นอน เราไม่ควรยอมให้สถานการณ์วุ่นๆของโลก เข้ามามีอิทธิพลในสหกิจฯของพระเจ้า อาเมน. ใครรู้อะไร มีอะไร ก็มาช่วยกันซิครับ พี่มีสอง น้องมีหนึ่ง เราต้องการซึ่งกันและกัน ต้องการการเตือนสติกันและหนุนใจกันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้ (ฮบ3:13) ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบในวันนี้ เรากำลังบากบั่นมุ่งไปด้วยกัน (ฟป3:12-16) อาเมน.

ขอรายงานความเคลื่อนไหวในสหกิจฯภาคเหนือก่อน เดี๋ยวลืมหน้าที่ เล่นผิดบทไป ประเดี๋ยวถูกขับออกจากทำเนียบ (นักเขียนมีลีลาของตนเอง 5555555 ฮิฮิฮิ แล้วแต่นะครับ ใส่เอาเองนะครับ)คณะกรรมการดำเนินงานของสหกิจฯภาคเหนือของเรา พบกันทุกเดือน ช่วงนี้ก็มีเรื่องต้องพิจารณารับสมาชิกใหม่ เรื่องการจัดเตรียมงานประชุมใหญ่ประจำปี ในเดือนมีนาคม 2012 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเตรียมตัวไปทัศนศึกษาเพื่อความเป็นหนึ่งของคณะกรรมการอำนวยการสห กิจฯภาคเหนือ วันที่ 4-13 กันยายน 2011 ที่ประเทศเกาหลี เรื่องวุ่นๆ (ที่มีทางออกเสมอ)ที่เกิดขึ้นในสหกิจฯ คณะกรรมการประสานงานสหกิจฯภาคเหนือจะมีการประชุมสัญจรที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2011
ก่อนที่พี่น้องจะฟังความจากใจของประธานสหกิจฯแต่ละจังหวัด อย่าลืม พูดจากใจด้วยกันนะครับว่า “ฉันจะเป็น 1 คน ใน 1 แสนคน เพื่อนำ 1 ล้านคนมารู้จักพระเจ้า ในปี 2015” ทำได้โดยการที่ทุกคนประกาศนำวิญญาณ ปีละ 2 คน พระเจ้าทำได้เราทำได้ เราทำได้โดยพระเจ้า อาเมน.    
จากใจประธานสหกิจฯจังหวัดเชียงราย (ศจ.ภูริวัฒน์  ยศวัฒน)

ช่วงนี้ ข่าวคำสอนเท็จ คำสอนแบบเพี้ยนๆ กำลังระบาดหนักขึ้น โดยเฉพาะที่เชียงราย (อีกแล้ว) อย่างเช่น เมื่อวันก่อน (29 มิ.ย.) ท่าน ศจ.สรีทอง สิทธิขันแก้ว ท่านก็มาหาผม พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่า “มีกลุ่มผู้สอนเท็จ” มาชักชวนสมาชิกที่โบสถ์ให้ไปร่วมนมัสการกับพวกเขา (พยายามชวนเชื่อ)โดยอ้างว่าการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องที่ ไม่ถูกต้อง จริงๆแล้วต้องนมัสการพระเจ้าในวันเสาร์เท่านั้น เพราะเป็นวันสะบาโต... ก็ยังดีที่สมาชิกท่านนี้ มีหลักความเชื่อที่แข็งแรง จึงไม่ได้ตามเขาไป... ก็ไม่รู้ว่าพวกนี้หมดปัญญาที่จะไปประกาศกับคนที่ยังไม่เชื่อ หรืออย่างไร? จึงเที่ยวไปป้วนเปี้ยน เสี่ยมสอนเรื่องความเชื่อที่หยุมๆ หยิมๆ ซึ่งไม่ใช่ข่าวประเสริฐกับคริสเตียน...อย่างนี้ ถ้าวันหน้าเขามาอีก น่าจะตอบพวกนี้ไปเลยว่า “เรานมัสการพระเจ้าทุกวันเลย ไม่ใช่เฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์เท่านั้น”... แฮะๆ
ส่วนอีกพวกหนึ่งซึ่งมาจากเกาหลี (เกาหลี...อีกแล้วรึนี่) แสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่อนุญาตให้พวกเขาสอนศาสนา เพราะต้องมาคุยกันกับผู้บริหารของโรงเรียนก่อน มิฉะนั้นก็อนุญาตให้สอนไม่ได้ ซึ่งปรากฏว่าผู้สอนศาสนาท่านนี้ได้แสดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียว แถมยังใช้วาจาไม่สุภาพต่อผู้อำนวยการอีกต่างหาก จนทำให้ทางโรงเรียนไม่อาจจะต้อนรับเขาได้ อีกทั้งไม่เคารพกรรมการของโรงเรียนด้วย (ทางโรงเรียนได้มีจดหมายร้องเรียนมา)... ก็ไม่รู้ว่าเกาหลีพวกนี้ มีจริยธรรมทางศาสนากันไหม? แค่เบื้องต้นก็สอบตกแล้ว และอย่างนี้จะไปประกาศสอนศาสนากับใคร! น่าจะประกาศกับตนเองซะก่อนดีไหม? พระคัมภีร์บอกว่า...(อ่านสภษ29:19 สักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะสั่งสอนคนรับใช้ไม่ได้ เพราะแม้เขาจะเข้าใจ แต่เขาก็ไม่เชื่อฟัง 2ทธ2:24-25 ส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะ แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทน แก้ไขความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามด้วยความสุภาพอ่อนโยน เพราะพระเจ้าอาจโปรดให้พวกเขากลับใจ และมาถึงความรู้ในความจริง  1ทธ4:16 จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่าน จงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ เพราะเมื่อทำอย่างนี้แล้ว ท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่านเอง และทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้)...
ก่อนหน้านี้ ก็มีรายงานมาว่า มีพวกเกาหลีบางกลุ่ม เข้าไปสอนตามโรงเรียนบางแห่ง ไม่ให้เด็กทำกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องผิดกับหลักคำสอนตามพระคัมภีร์ ซึ่งก็ไม่แตกต่างกับพวกที่เข้ามาสอนว่า หากที่บ้านมี รูปเสือ ต้องฉีกทิ้ง ต้องเผาทิ้งเพราะเป็นรูปเคารพ เป็นสัญลักษณ์ของซาตาน ก็ไม่รู้ว่าพวกนี้ไปเอาคำสอนมาจากพระคัมภีร์ข้อไหน ตอนไหน? การให้ความเคารพนอบน้อมต่อเจ้าบ้านผ่านเมือง ทั้งการเคารพเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองซึ่งมิได้ขัดต่อหลักคำสอนใดๆในพระ คัมภีร์ เป็นเรื่องที่คริสเตียนต้องกระทำ     (ทต3:1 จงเตือนพวกเขาให้อยู่ใต้สิทธิอำนาจของบรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองและพวกที่มี อำนาจ ให้เชื่อฟังและพร้อมจะทำการดีทุกอย่าง) อีกทั้งการอธิษฐานเผื่อประเทศชาติ พระมหากษัตริย์ และคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุข ก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วย (1ทธ2:1-4)
ดังนั้นการที่พวกเกาหลีบางกลุ่มเข้าไปสอนตามโรงเรยนต่างๆเช่นนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นพวกลัทธิเถื่อน!
ผมในฐานะที่เป็นประธานของ สหกิจฯจังหวัดเชียงราย ก็ได้นำเรื่องนี้เข้าไปหารือกับคณะกรรมการ โปรเตสแตนท์เชียงราย ซึ่งที่สุดมีมติว่า ให้ทำหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดเชียงราย เพื่อแจ้งให้ทราบว่า หากมีลัทธิเถื่อนเช่นนี้ ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ ก็ให้รู้ว่าเป็นพวกลัทธิเทียมเท๋จ ซึ่งคริสเตียนเชียงรายทั้ง 3 สังกัด คือสภาคริสตจักรฯ สหกิจคริสเตียนฯ และสหคริสตจักรแบบติสต์ฯ ไม่ยอมรับพวกลัทธิเถื่อนกลุ่มนี้ เพราะสอนผิดและบิดเบือนพระคัมภีร์... พี่น้องมิชชันนารีที่ดีๆซึ่งมาจากเกาหลีด้วยกัน ท่านจะต้องตรวจสอบกันด้วย มิฉะนั้นพี่น้องมิชชันนารีจากเกาหลีที่สอนดีๆ เป็นแบบอย่างที่ดีๆ อาจจะเสียหายไปด้วย เนื่องจากคนเกาหลีส่วนเกินที่สอนตกขอบมาสร้งปัญหาไว้
เอ้า... มาฟังข่าวดีๆกันบ้าง ผมต้องขอขอบคุณพระเจ้า และขอบคุณคณะผู้จัดใบปลิว ความจริงที่คุณต้องรู้ มาณ โอกาสนี้ด้วย เนื่องจากได้รับการาถวายมา 3 พันกว่าเล่ม เพื่อให้ทำการประกาศแจกจ่ายแก่คนที่ยังไม่เชื่อ เพื่อเขาจะได้รู้จักกับความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นตามที่พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ไว้ ก็ขอบอกผ่านสื่อนี้ด้วยก็แล้วกันว่า แผ่นพับที่ท่านได้ให้มาเรื่อง ความจริงที่คุณต้องรู้ มีประโยชน์มาก ทำให้สังคมอยากจะรู้จักกับความจริงที่มีอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มากยิ่ง ขึ้น ผมก็ได้แบ่งแจกจ่ายไปยังคริสตจักรต่างๆที่กำลังบุกเบิกกว่า 10 แห่ง ที่จะนำไปช่วยกันประกาศ เพื่อสังคมจะได้รู้จักกับความจริง และจะได้เข้ามาแสวงหาความรอดจากองค์พระเยซูคริสต์ผ่านทางคริสตจักรต่างๆที่ ออกไปประกาศนั้น


จากใจประธานสหกิจฯจังหวัดเชียงใหม่ (ศจ.กัมพล   คำดี)

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีคำขวัญเป็นที่น่าท้าทายความเชื่อของ คริสเตียนมาก “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง) คริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่คงจะมีมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์แห่งความรอดในพระเยซูคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ เป็นจังหวัดที่มีวีรบุรุษแห่งความเชื่อ ที่ยอมอุทิศชีวิตเพราะความเชื่อ เป็นจังหวัดที่มีมิชชันนารีมาอยู่ในจังหวัดนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเป็นการดีที่เราจะร่วมใจกันทำให้นครเชียงใหม่ เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งให้สมกับคำขวัญของเมือง
ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีการจัดงาน Holy City เป็นครั้งที่ 4 แล้ว เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีพี่น้องธรรมิกชนเข้ามาร่วมกันนมัสการและอธิษฐานประมาณ6-7000 คน พระเจ้าทรงพอพระทัยฟังคำอธิษฐานของเรา วันหนึ่งเราจะเป็นความบริสุทธิ์ และความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นที่เชียงใหม่


จากใจประธานสหกิจฯจังหวัดแพร่ (สาธุคุณยุทธนา  มาใกล้)

คริสตจักรร่มเกล้าแพร่ได้มีการจัดงาน ลานบุญลานบุญปัญญา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2554  ได้มี รองผู้ว่าราชการมาเปิดงาน และยังมี ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และนายก อบจ.มาร่วมงานอีกด้วย ในงานยังมีกิจกรรมอีกมายมากทุกคนที่มาร่วมต่างได้รับพระพรอีกมาย วันนั้นมีคนร่วมงาน ประมาณ 500 คน วันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2554 ได้มีการจัดค่ายเล็กอนุชนที่คริสตจักรเหนือเกล้า  จังหวัดเชียงใหม่   ในหัวข้อ  เรา ฮัก  GOD อนุชนที่มาร่วมค่าย ประมาณ 200 คน ต่างได้รับพระพรอีกมากมายจากใจประธานสหกิจฯจังหวัดลำพูน (ศจ.สามารถ   น้อยคำภา)

ศจ.สามารถ  น้อยคำภา    ประธานสหกิจฯ เขตจังหวัดลำพูน  คริสตจักรในสหกิจคริสเตียน จังหวัดลำพูน  ได้ร่วมกันจัดงานประกาศและฟื้นฟู “ชัยชนะเหนือปัญหา”  วันอาทิตย์ที่  26  มิถุนายน 2011  เวลา 19.00น. – 22.00น. ณ คริสตจักรลำพูน
ศจ.สามารถ  น้อยคำภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดลำพูน(กบจ.)  และกรรมการที่ปรึกษาศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน(องค์กร 5 ศาสนา)  ได้มีนิมิตทำพันธกิจมิชชั่น ในองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
-  ศจ.สามารถ  น้อยคำภา  ได้เป็นอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือ องค์กรภาคเอกชน  เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2551 - 2555  เพื่อการเข้าถึง ประกาศและพัฒนาสังคม
-  อาจารย์สมเกียรติ  น้อยคำภา  M.DIV(ครูศาสนา)  ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาคริสต์ศาสนา ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี  สาขาวิทยาเขตจังหวัดลำพูน  เป็นโอกาสดีที่จะได้สอนความจริงจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ และได้ประกาศข่าวประเสริฐกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกๆปี
-  อาจารย์อภิรดี   ศรีคำ   ได้เป็นวิทยากรทีมสหวิชาชีพ(ครูก.) ตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก จังหวัดลำพูน  รวมทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดลำพูน  กลุ่มเป้าหมายครูและนักเรียนทุกโรงเรียน ทุกอำเภอและทุกตำบลในจังหวัดลำพูน  ได้สอดแทรกคำสอนจากพระคัมภีร์  คู่ไปกับการสอน และทำกิจกรรมประกาศข่าวประเสริฐไปด้วย  ทุกครั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ขอบคุณพระเจ้าจากใจประธานสหกิจฯจังหวัดน่าน (ศจ.ณรงค์  สนแก้ว)

สวัสดี เพื่อนผู้รับใช้พระเจ้า และพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่าน     จังหวัดน่านอยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 120 กม. วันที่ 25-29มิถุนายน2011 เจอปัญหา จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นไหหม่าส่งผลให้จังหวัดน่านเจอวิกฤตฝนตกหนักหลาย วันติดต่อกัน ทำให้อำเภอเมืองน่านจมอยู่บาดาล 4 วัน ดินถล่มถนน อำเภอ หมู่บ้าน หลายสายขาดเสียหายอย่างหนัก ทำให้โรงเรียน46 แห่งต้องปิดการเรียน เรือนจำน้ำท่วมต้องย้ายผู้ต้องขังกลางดึก น้ำท่วมบริเวณกว้างถึง 5 อำเภอ อ.เชียงกลาง อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เมือง อ.เวียงสา ตามที่ข่าวทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ได้นำเสนอไปแล้ว  ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติน้ำ ท่วม ดินถล่มทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ส่งการช่วยเหลือมายังจังหวัดน่าน  ขอบคุณในความรักและความห่วงใยของพี่น้องคริสเตียน  หน่วยงานคริสเตียน เช่น อาสาสมัครเพื่อสังคม (ส.ค.ส) ที่ให้การช่วยเหลือถุงยังชีพจำนวน 450 ถุง เพื่อช่วยพี่น้องในอำเภอเมือง และอำเภอบ่อเกลือ บ้านนาโป่ง บ้านห้วยหมี  บ้านเด่น บ้านน้ำแคะ บ้านห้วยโทน  ขอบคุณสำหรับท่านประธานอาสาสมัครเพื่อสังคม ศจ.ดร. วีระชัย โกแวร์  ศิษยาภิบาลอาวุโส คจ.ร่มเย็นกรุงเทพฯ  ขอบคุณสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ ที่อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ  ขอบคุณ ศจ.ดร.สายยัณห์ กุสาวดี ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือที่ประสานงานการช่วยเหลือและอธิษฐานเผื่อพี่น้องจังหวัดน่าน ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังท่าน  พี่น้องคริสตชนท่านใดต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดินถล่ม ผ่านกรรมการสหกิจคริสเตียนจังหวัดน่าน  สามารถโอนเงินได้ทางหมายเลขบัญชี 337-0-99357-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาน่าน อ.ณรงค์ สนแก้ว  เบอร์โทรประสานงาน 089-2647154   054-774508
วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2011 มีทีม Real Impact Mission จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 10 คนมาร่วมทำพันธกิจประกาศและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดน่าน เปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสและเป็นเกลือและแสงสว่างในสังคม
ขอบคุณอาสา สมัครคริสเตียนเพื่อสังคมที่เดินทางมาจากรุงเทพฯ จำนวน 23 คน เพื่อแจกถุงยังชีพช่วยพี่น้องชาวน่าน วันที่ 18 กรกฎาคม 2011 โดยประธานสหกิจคริสเตียนจังหวัดน่านให้การต้อนรับและประสานงานในพื้นที่ที่ ประสบภัยเพื่อให้ถึงมือผู้ประสบภัยจริง ๆ ขอพระเจ้าอวยพร