Get Adobe Flash player

พันธกิจ:Mission(ภาคเหนือ)

Mission : คณะผู้แทน ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน คณะทูต งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ การทดลองหรือการดำเนินการยิงจรวดขีปนาวุธ สถานที่ที่มีการทดลองหรือการดำเนินการดังกล่าว โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ งานมอบหมาย

พันธกิจที่เราได้รับมอบหมายจากพระเจ้าในสหกิจฯคือ การร่วมมือกันประกาศพระกิตติคุณอันประเสริฐให้กับผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยของเรา อันเป็นแผ่นดินเกิดของเราชาวไทย (ทุกชนเผ่า) พี่น้องที่รักครับพระกิตติคุณของพระเจ้าเข้ามาในประเทศไทยผ่านทางคริสเตียน โปรเตสแตนท์ 182 ปีในปี 2010 จำนวนประชากรทั้งประเทศ ประมาณ 66.4 ล้านคน มีคนที่เป็นพุทธ 94.7% คนที่เป็นมุสลิม 4.6% ที่เหลือทั้งหมด 0.7% คือคริสเตียน ฮินดู พราหมณ์ ซิกส์ และศาสนาอื่นๆรวมกัน

เมื่อเรารู้สถิติเช่นนี้แล้วทำให้เราต้องกลับมาทบทวนดูว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การเติบโตของจำนวนคริสเตียนในประเทศของเราล่าช้า ทั้งๆที่เราได้ทุ่มเททำงานกันอย่างมากมาย และไม่เพียงพวกเราชาวคริสเตียนไทย แต่เรามีพี่น้องคริสเตียนอีกมากมายทั่วโลก อธิษฐานเผื่อ สนับสนุนในทรัพยากรต่างๆมากมาย และเรามีมิชชันนารีไม่น้อยที่ทำงานอยู่ในประเทศของเรา เรามีแผนชาติซึ่งเป็นการร่วมกันประกาศพระกิตติคุณอย่างมีระบบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วเรายังขาดอะไรอีกครับ

พี่น้องในพระคริสต์ที่รักครับ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษคือ Evangelical Fellowship of Thailand เมื่อ คิดถีงการลงมือทำตามนิมิตนั้นพวกเรากำลังเพียรพยามทำตามนิมิตนั้นอยู่คือการ ประกาศพระกิตติคุณ (Evangelical) และสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าเราได้ให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน คือคำว่า (Fellowship) คำๆนี้มาจากภาษากรีกคือคำว่า

koinwn¢ia : koinonia : koy-nohn-ee’-ah : partnership, participation, or (social) intercourse, or (pecuniary) benefaction : -(to) communicate (-ation), communion, (contri-), distribution, fellowship.

ภาษาไทย อ่านว่า คอยโนเนีย (ขอแปลเป็นภาษาของผมเองว่า “คอย-นัวเนีย”  คอย : รอคอย เอาใจใส่ เอาใจจดจ่อ เฝ้าระวัง เฝ้าดู นัวเนีย : ใกล้ชิด ติดสนิท ผูกพัน ไม่เหินห่าง อยู่ด้วยกัน ติดกัน ชอบใจกัน)

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : partnership : ห้างหุ้นส่วน หุ้นส่วน พันธมิตร

participation : พลอย มีส่วนเข้าร่วม สมทบ การมีส่วนร่วม social : เกี่ยวกับสังคม เกี่ยวกับสังคมนิยม การชุมนุมกัน การชุมนุมวิสาสะกัน เกี่ยวกับฐานะในวงสังคม เกี่ยวกับการสังคม เกี่ยวกับสมาคม การอยู่ร่วมกัน ชอบรวมกัน เกี่ยวกับหมู่ชน intercourse : การเกี่ยวพัน การติดต่อ การร่วมประเวณี การมีเพศสัมพันธ์

pecuniary : เกี่ยวกับเงิน ในทางเงิน เป็นเงิน benefaction : การกุศล การทำบุญคุณ การอุปการะช่วยเหลือ การสนับสนุนทางการเงิน communicate : เชื่อมติดกัน ติดต่อสื่อสาร ส่งต่อ คมนาคม แจ้ง ติดต่อ บอก จดหมาย โทรเลข สาร communion : ติดต่อ สนทนาปราศรัย ทรง(ผี) นั่งทางใน ส่งวิญญาณไปติดต่อ (กับพระผู้เป็นเจ้า) พิธีรับอาหารของพระผู้เป็นเจ้า ศีลมหาสนิท การมีส่วนร่วม contribution : การบริจาค สิ่งที่บริจาค สนับสนุน ให้เงินช่วยเหลือ เขียนเรื่องอุดหนุนหนังสือพิมพ์ เรื่องที่เขียนให้หนังสือ พิมพ์ อุดหนุน

fellowship : การคบหา มิตรภาพ สมาคม ตำแหน่งครู ตำแหน่งสมาชิก ปริญญา

ต้องขออภัยสำหรับพี่น้องที่มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ ผมเพียงแต่พยายามเปิดพจนานุกรมต่างๆ แล้วนำเสนอให้พี่น้องพิจารณาเอาเองว่า เราควรจะให้ความหมายอย่างไรดีกับคำในภาษากรีก ที่ออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า คอยโนเนีย และ การที่เราเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะช่วยทำให้เราเห็นความสำคัญในเรื่องร่วมกับการประกาศพระกิตติคุณของพวกเรา เราจะไม่ต่างคนต่างอยู่ ไม่ต่างคนต่างรับใช้ในพันธกิจของตนเองเท่านั้น แต่เราจะเอาใจใส่ ห่วงใย ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เพื่อพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะได้สำเร็จเป็นอย่างดี เพื่อถวายสรรเสริญพระสิริแด่พระบิดาของเรา

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราเสมอมาด้วยความมีชัย และพระองค์จะทรงนำเราต่อไป ขอเชิญชวนพี่น้อง เข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่งบทความ ข้อคิดเห็นต่างๆมาเป็นพระพรร่วมกัน อาเมน.

ศจ.เกียรติ   ลักษณะสกุลชัย

ผู้ประสานงานเพื่อการสื่อสารสหกิจฯเขตภาคเหนือ