Get Adobe Flash player

ประชุมสมาชิกและมิชชั่นภาคเหนือ

 

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2014 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือได้จัดประชุมพิเศษสำหรับสมาชิกสามัญร่วมกับมิชชันนารีในเขตภาคเหนือ เพื่อแถลงนโยบายและแผนปฏิบัติงานในรอบ 4 ปีข้างหน้า (2015-2018) แก่บรรดาสมาชิกสามัญทั้งองค์การ  องค์กรคริสตจักร และสถาบัน พร้อมทั้งได้เชิญมิชชันนารีในเขตภาคเหนือทั้งที่สังกัดสหกิจและที่สนใจจะร่วมทำพันธกิจกับคริสตจักรต่าง ๆ  ภายใต้สหกิจฯเขตภาคเหนือให้เข้าร่วมประชุมด้วย  โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 ท่าน  แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่มีมิชชันนารีสนใจเข้าร่วมมากเป็นพิเศษถึง 70 กว่าท่าน  รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าประชุมถึง  176 ท่าน

                การประชุมเริ่มด้วย ศจ. ดร. บัวขาบ รองหานาม ประธานกรรมการดำเนินงานสหกิจฯเขตภาคเหนือกล่าวต้อนรับและอธิษฐานขอพระพรเปิดการประชุม หลังจากนั้นได้เรียนเชิญ ศจ. ดร. วีรชัย โกแวร์  ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประ เทศไทยได้แถลงนโยบายสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งนโยบายเกี่ยวกับมิชชันนารีและการร่วมมือกับภาครัฐ หลังจากบรรยายมีมิชชันนารีเป็นจำนวนมากได้ขอธรรมนูญและกฎระเบียบพร้อมทั้งนโยบายของสหกิจฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งทางสำนักงานจะได้ดำเนินการจัดทำและมอบให้อีกครั้ง  เพราะฉบับภาษาไทยที่ได้จัดเตรียมไว้ 120 ชุดไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม

                หลังจากนั้น อาจารย์เชาวฤทธิ์  สิทธิชัยชาญ  ได้นำที่ประชุนมัสการสรรเสริญพระเจ้าด้วยสุดใจและศจ.ยุทธศักดิ์ ศิริกุล ได้แบ่งปันพระวจนะหนุนใจให้พี่น้องสมาชิกให้ร่วมกันประกาศและนำคนมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้า ตามนโยบายของแผนชาติร่วมกับสภาคริสตจักรและสหคริสตจักรแบ๊บตีสด้วย  และศจ. สมนึก  มนตรีเลิศรัศมีได้ชี้แจงเกี่ยวกับการให้วีซ่ามิชชันนารีที่ต้องการร่วมงานกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ยังมีวีซ่าที่จะเปิดรับได้อีกประมาณ 30 กว่าท่าน  และศจ. สัมพันธ์  ตั้งชวลิต ได้พูดถึงนโยบายของสหกิจฯว่าด้วยสถาบันพระคริสธรรมที่จะเป็นสมาชิกประเภทสถาบันภายใต้สหกิจฯ  ตามเอกสารประกอบการประชุมและจะได้แบ่งกลุ่มสถาบันเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้โดยเฉพาะในภาคบ่าย

                ก่อนที่จะเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติงานของสหกิจฯเขตภาคเหนือ  ศจ. ดไวท์  มาร์ติน  ได้เสนอข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับคริสตจักรและสมาชิกของสหกิจในเขตภาคเหนือ  ทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนในการขยายและการบุกเบิกคริสตจักรในอนาคต  หลังจากนั้น ดร. ชูชาติ  ไชยสมบัติได้เสนอนโยบายและแผนปฏิบัติงานของสหกิจฯเขตภาคเหนือที่สอดคล้องกับนโยบายหลักและนโยบายด้านต่าง ๆ ของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งเสนอแผนปฏิบัติการใน 4 ปีข้างหน้า    หลังจากนั้นศจ. เฮ็นรี่ เยี่ยว  กรรมการและเหรัญญิกของสหกิจภาคเหนือได้เสนอรายงานการเงินของภาคต่อที่ประชุม ว่ามีเงินคงเหลือ 52,408.12 บาท และมีการผ่านถุงถวายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมครั้งนี้ด้วย

                หลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยงแล้วได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายเป็น 5 กลุ่มคือ  1. มิชชันนารี  นำโดย ศจ. ดไวท์ มาร์ติน  2. องค์การ  นำโดย ศจ. ดร. บัวขาบ  รองหานาม   3. องค์กรคริสตจักร  นำโดย ศจ. ภูริวัฒน์  ยศวัฒน   4. สถาบัน  นำโดย  ดร. ชูชาติ ไชยสมบัติ  5.  สื่อมวลชน  นำโดย ศจ. คัมภีร์  รองหานาม  และแต่ละกลุ่มมีกรรมการติดตามงานจากกรรมการอำนวยการ และกรรมการสหกิจภาคเหนือที่เป็นประธานจังหวัดเข้ารับฟังเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติการในขั้นตอนต่อไป  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้เปิดใจเสนอข้อมูลและความคิดเห็นอย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์อย่างมาก

                เมื่อทุกท่านได้กลับมารวมกันในห้องประชุมใหญ่  ศจ. ดร. บัวขาบ รองหานาม ได้กล่าวสรุปและขอบคุณที่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม เชิญชวนให้รับหนังสือเกี่ยวกับการติดตามผลผู้เชื่อใหม่และการสร้างสาวกที่คณะกรรมการได้นำมามอบให้ทุกท่าน และเชิญชมนิทัศน์การของหน่วยงานสมาชิกด้านหน้าของห้องประชุม  สุดท้าย  ศจ. ดร. ปรีชา เจ็งเจริญ ได้อธิษฐานขอพรปิดการประชุม  นับเป็นการประชุมที่บรรลุเป้าหมายเป็นที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าสูงสุด

                ก่อนแยกย้ายกันกลับ คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือทั้ง 15 ท่านและที่ปรึกษาได้ประชุมกรรมการเพื่อสรุปผลการประชุมครั้งนี้และวางแผนงานร่วมกันในการประชุมและการปฏิบัติการในครั้งต่อ ไปในอนาคตด้วย  ขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ และขอพระเกียรติจงมีแต่พระเจ้าในที่สูงสุด