Get Adobe Flash player

รีทรีตคณะกรรมการประสานงาน สคท เขตภาคเหนือ

โครงการรีทรีตคณะกรรมการประสานงานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ

หัวข้อ “ครอบครัวของเราจะปรนนิบัติพระเจ้า” โยชูวา24:15

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการประสานงานสคท.เขตภาคเหนือ มีมติเห็นด้วยกันว่า พันธกิจของพระเจ้าในภาคเหนือของเรา จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ต้องอาศัย ความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยชีวิตแห่งการทุ่มเทในการอธิษฐาน และการตอบสนองพระคุณของพระเจ้า ด้วยการตอบสนองพระมหาบัญชาของพระคริสต์ คือเราต้องมุ่งในการรับใช้พระเจ้า ในพันธกิจแห่งข่าวประเสริฐ ดังท่านอัครทูตเปาโลที่ได้กล่าวไว้ใน กจ20:24 “แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” ถ้าเราทุกคนมีหัวใจอย่างเดียวกันกับท่านอัครทูตเปาโลจะทำให้มีพลังมากในการรับใช้พระเจ้า แต่เราจะมีพลังมากขึ้นถ้าเราจะเห็นและกล่าวอย่างเดียวกันว่า “ครอบครัวของเราจะปรนนิบัติพระเจ้า” คณะกรรมการฯ สคท.เขตภาคเหนือเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ท่ามกลางผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ของ ครอบครัวคณะกรรมการฯ สคท.เขตภาคเหนือของพวกเรา ดังนั้นเราจึงเห็นด้วยกันว่า ควรจะมีการจัดรีทรีตคณะกรรมการประสานงานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อความสัมพันธ์สนิทของครอบครัวคณะกรรมการฯ สคท.เขตภาคเหนือ
 2. เพื่อรวมใจของครอบครัวคณะกรรมการฯ สคท.เขตภาคเหนือ ให้มีนิมิตสำหรับอาณาจักรของพระเจ้า ในเขตภาคเหนือ อย่างเดียวกัน
 3. เพื่อความชัดเจนในการร่วมกันรับใช้พระเจ้า ตามของประธาน ตามบทบาทหน้าที่ของกันและกัน
 4. เพื่อเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า

กลุ่มเป้าหมาย

 1. คณะกรรมการประสานฯ สคท.จังหวัด 9 จังหวัด ทุกท่าน รวมทั้งคู่ชีวิต
 2. คณะกรรมการดำเนินงานฯ เขตภาคเหนือ 6 ท่าน รวมทั้งคู่ชีวิต
 3. ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ สคท.เขตภาคเหนือ 3 ท่าน รวมทั้งคู่ชีวิต

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมรีทรีตทั้งหมด 105 ท่าน

หัวข้อ    “ครอบครัวของเราจะปรนนิบัติพระเจ้า” โยชูวา 24:15

วันเวลาและสถานที่

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2012

เวลา 13.00 น.วันที่ 25 ถึง 13.00 น. วันที่ 26

สถานที่ วังธารรีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ด   จ.เชียงใหม่ (ทางเข้าเขื่อนแม่กวง ติดต่อได้ที่ ศจ.เกียรติ 081-8827344)

วิทยากร                 ศจ.ดร.วีระชัย   โกแวร์ (ประธานฯ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย) และภรรยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดำเนินงาน สคท.เขตภาคเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รู้จัก รู้ใจ และรักซึ่งกันและกันมากขึ้น
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมนิมิตใน สคท. ด้วยความเข้าใจ เต็มใจ ในการรับใช้พระเจ้าร่วมกัน
 3. บรรยากาศของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะขยายตัวไปทั่วทั้ง สคท.ของพวกเรา
 4. ครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้ามีความเข้มแข็งมั่นคง ในการร่วมกันรับใช้พระเจ้า

งบประมาณ

รายจ่าย

ค่าห้องพัก หัวละ 250 บาท               105x250  = 26,250             บาท

ค่าอาหารเช้า หัวละ 50 บาท             105x50     =      5,250           บาท

ค่าอาหารเย็น หัวละ 80 บาท            105x80      =      8,400           บาท

ค่าอาหารกลางวัน หัวละ 80 บาท       105x80     =      8,400           บาท

ค่าค๊อฟฟี่เบรค หัวละ 20 บาท           105x20x2 =       4,200        บาท

ค่าน้ำดื่ม                                                     =       1,000         บาท

ค่าเอกสารและประสานงาน                            =       1,000        บาท

ค่าขนส่งเครื่องดนตรีทีมนมัสการ                     =       1,000         บาท

ค่าของขวัญวิทยากร                                     =      2,500           บาท

ค่าเดินทางของคณะกรรมการฯ                        =           -           บาท (รับผิดชอบกันเอง)

ค่าวิทยากร                                                 =           -           บาท (รับผิดชอบเอง)

รวมรายจ่าย                                             =    58,000            บาท

รายรับ

ขอการสนับสนุนจากผู้มีภาระใจ รวม                 =   58,000            บาท

(หมายเหตุ : มีการถวายทรัพย์ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับภัยพิบัติ)

ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาสันป่าข่อย

ชื่อบัญชี นายเกียรติ  ลักษณะสกุลชัย Mr.Henry Yeo Thiam Teng นางบัวขาบ รองหานาม

เลขที่บัญชี 253-4428624ตารางเวลารีทรีตคณะกรรมการประสานงานฯ สคท.เขตภาคเหนือ

วันที่ 25 มิถุนายน 2012

เริ่มลงทะเบียนเข้าห้องพัก 10.00 – 13.00 น.                                             อจ.อัมพันธ์   ลักษณะสกุลชัย

13.00 – 13.30 น.  กล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน                     ศจ.เกียรติ   ลักษณะสกุลชัย

13.30 – 14.00 สามัคคีธรรมกับชุมนุมกาแฟ (เบรก กาแฟ)                         ศจ.ดร.บัวขาบ   รองหานาม

14.00 -15.00 น. พบกับประธานสหกิจฯ และภรรยา                                    ศจ.วีรชัย   โกแวร์ และภรรยา

15.00 – 16.00 น. รู้จัก - รู้ใจ ซึ่งกันและกัน                                                ศจ.เฮ็นรี่ เยียว

16.00 – 18.00 น. ว่ายน้ำ ออกกำลัง พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน                                         ศจ.ราเชนทร์   นพศิริ

19.00 – 19.30 นมัสการพระเจ้าร่วมกัน                                                      คจ.ไทยลานนาเชียงใหม่

19.30 – 20.30 ฟื้นฟูด้วยพระวจนะ                                                             ศจ.ดร.วีรชัย   โกแวร์

20.30 – 21.00 อธิษฐานร่วมกัน                                                                 ศจ.โรดอลโพ (รูดี้) นามาเล็ค

21.00 - 22.00 สามัคคีธรรมตามการทรงนำของพระวิญญาณ

วันที่ 26 มิถุนายน 2012

7.00 – 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า

8.00 – 8.30 น. นมัสการพระเจ้า                                                                 ศจ.คำอ้าย   ถาวัลย์

8.30 – 10.00 น. พบกับประธานฯ สคท.                                                       ศจ.ดร.วีรชัย   โกแวร์ และภรรยา

10.00 – 10.30 น. สามัคคีธรรมกับชุมนุมกาแฟ                                            ศจ.ดร.บัวขาบ   รองหานาม

10.30 – 12.00 น. ร่วมกันก้าวไปข้างหน้า (คิดร่วมกันในแผนการต่างๆของ สคท.ภาคเหนือ)  คณะกรรมการดำเนินงาน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน – เดินทางกลับบ้าน                   ศจ.ราเชนทร์   นพศิริ