Get Adobe Flash player

บรรยากาศ การประชุมกรรมการประสานงาน

บรรยากาศ การประชุมกรรมการประสานงานเขตภาคกรุงเทพและปริมณฑล ณ คริสตจักรสดุดี  กรุงเทพฯ  ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 09:30 - 15:30 น.