Get Adobe Flash player

การประชุมกรรมการประสานงาน

การประชุมกรรมการประสานงานเขตภาคกรุงเทพและปริมณฑล  ในวันอังคารที่ 7  กุมภาพันธ์ 2012  เวลา 09:30 - 15:30 น.  ค่าลงทะเบียนคนละ 100  บาท  หากผู้ใดมีข้อสงสัย  กรุณาติดต่อ  ศจ.วาทะ  ใฝ่เด่นดี   เบอร์โทร  086  777-9610