Get Adobe Flash player

คริสตจักรแห่งนิมิตพิษณุโลก

วันที่ 18 - 20  กรกฎาคม 2014  คริสตจักรแห่งนิมิตพิษณุโลก  อยู่ภายใต้องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิต  สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย   จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี  ของคริสตจักร  และสถาปนาศาสนาจารย์ สิทธิชัย  ว่องวีระยุทธ์   ประธานองค์กรคริสตจักรแห่งนิมิต และศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งนิมิตพิษณุโลก ภาคบ่ายของวันที่  20  กรกฎาคม  2014