Get Adobe Flash player

อาลา ผ.อ.วัฒนธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2013 ที่ผ่านมา นาง ภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ ผ.อ.วัฒนธรรม จ.สมุทรสงคราม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา , เพื่อนข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกล่าวคำอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยในส่วนของศาสนาคริสต์มี อ.ก้องภพ ศบ.คจ.ใจสมานสมุทรสงคราม และ อ.นวลจันทร์ ศบ.คจ.ความหวัง สมุทรสงคราม เป็นตัวแทนของผู้นับถือศาสนาคริสต์เข้ากล่าวคำอาลา โดย อ.ก้องภพ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการทำงานร่วมกันในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประการที่สำคัญคือทางวัฒนธรรม จ.สมุทรสงคราม ต่างให้ความสำคัญกับผู้นับถือศาสนาในแต่ละศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงทำให้ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อย ถึงแม้ว่าจะมีผู้นับถือศาสนาคริสต์อยู่ใน จ.สมุทรสงคราม เพียงแค่จำนวนหลักร้อยก็ตาม ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วัฒนธรรมในจังหวัดอื่นๆหรือผู้ที่มีขอบเขต , ความรับผิดชอบและหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง น่าจะศึกษาเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่าง ท้ายที่สุด อ.ก้องภพ กล่าวว่า ทางผู้นับถือศาสนาคริสต์ยังจะให้ความร่วมมือที่ดีกับทางหน่วยงานราชการต่อไปและจะคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นมากขึ้น
พร้อมกันนี้ อ.ก้องภพ ได้เป็นตัวแทนของคริสตศาสนิกใน จ.สมุทรสงคราม มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เครยอง) เขียนโดย อ.สุวิทย์ ใจป้อม มอบให้กับ นาง ภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ ผ.อ.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ไว้เป็นที่ระลึกและได้เป็นผู้อธิษฐานขอพระพรให้กับท่านด้วย